چهارشنبه 18 سپتامبر 2019 - چهارشنبه 27 شهريور 1398  | English
کمينه
آمار بازدید
Membership عضویت :
Latest New User اخرین: limootorsh
Past 24 Hours دیروز: 0
Prev. 24 Hours امروز: 0
User Count همه کاربران سایت: 781

People Online افراد انلاین:
Visitors بازدیدکنندگان: 44
Members کاربران: 0
Total کل بازدیدها: 44

Online Now انلاین:
نشست ملی:
image نشست ملی:  
Created by portalhost 22/10/2012 01:53:07 ب.ظ

چالش های محیط زیست در ایران

نشست ملی :

چالش های محیط زیست در ایران

همراه با کارگاه های:مقاله نویسی ،GIS،RS،Google earth

17 آبان ماه 1391

دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

 

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

قطب تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

قطب مطالعات محیط طبیعی

دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی

کانون نخبگان دانشگاه خوارزمی

 

شماره تماس:                  ۰۹۱۷۱۰۱۴۶۷۲

پست الکترونیک:                  kharazminokhbe@yahoo.com